برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (361)

فهرست مطالب فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………….1 1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-1. تبیین مسأل? پژوهشی و اهمیت آن ………………………………………………………………………………… 2 2-1. پیشین? پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 3 3-1. اهمیت بحث………………………………………………………………………………………………………………. 3 4-1. سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 4 5-1. فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 4 6-1. روش ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (359)

1-16-5-5- بازده دارایی ها141-16-5-5- اقلام تعهدی اختیاری141-16-5-6- بدهی151-16-5-7-اعتبار151-16-5-8- ارزش بازار161-16-5-9- نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها (LEVERAGEit)161-16-5-10-نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (358)

1-7 مقدمه…….110 سایت منبع 2-7 سیستمهای PARC ………1111-2-7 سیستمهای بدون دروازه……..1142-2-7 سیستمهای دروازه دار………1193-2-7 بهسازی سیستم کارتی پایه………..1234-2-7 بهسازی سیستم کامپیوتری تعیین هزینه ی پارک…………..1285-2-7 قابلیتهای دیگر و بهسازی………….1316-2-7 چه نوع تکنولوژی مناسب است؟………………1337-2-7 سیستمهای ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (357)

مبحث دوم: سفته18گفتاراول: ماهیت سفته20گفتاردوم: ویژگیهای سفته25بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته:25بند2- سفته معتبراز نگاه بانک :26بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه26بند4- واخواست سفته:27مبحث سوم: سند مالکیت29گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن29بند1- سند مالکیت مشاع:34بند2- سند ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (356)

فهرست جداولجدول 1-4: توزیع سنی نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………. 133جدول 2-4: اطلاعات توصیفی مربوط به مدت ازدواج ………………………………………………………………………………………. 133جدول 3-4: توزیع گروه نمونه تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………. 133جدول 4-4: توزیع گروه نمونه بر اساس وضعیت اشتغال …………………………………………………………………………………… ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (351)

2- توقیف اجرایی27گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال28الف) توقیف اموال منقول29ب) توقیف اموال غیر‌منقول33مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا37گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین37گفتار دوم:رویه توقیف حقوق ادامه مطلب…